13 ޖޫން 2024

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

11 ޖޫން 2024

ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ދެވޭ ސެކިއުރިޓިޒް/އިންވެސްޓްމަންޓް ޚިދުމަތްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

20 މޭ 2024 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް (4-6 ޖޫން 2024)

24 އޭޕްރީލު 2024 ދުވަސް ހަމަވެފައި

މި އޮތޯރިޓީއަށް 4 ލެޕްޓޮޕް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

18 އޭޕްރީލު 2024 ދުވަސް ހަމަވެފައި

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

18 އޭޕްރީލު 2024 ދުވަސް ހަމަވެފައި

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

08 އޭޕްރީލު 2024 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ/ސީ.އީ.އޯ ބިޔުރޯ

30 މާރިޗު 2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޑެޕިއުޓީ މެނާޖަރ

19 މާރިޗު 2024

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކުމާއި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

10 މާރިޗު 2024 (IUL)179-5/1/2024/9

ކެޕިޓަލްް މާރކެޓްްް ލައިސަންސިންގ ޕޯރޓަލް ތަޢާރަފްކުރުން