10 އޭޕްރީލު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް ކައުންސިލް / ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓް

06 އޭޕްރީލު 2023

އިންވެސްޓުކުރުމަށް ޢާންމުކޮށް ދަޢުވަތުދީ ހުޅުވާލައިގެން ފަންޑު ހޯދުމާއި ފަންޑު މެނޭޖްމަންޓް ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭ

04 އޭޕްރީލު 2023

ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ރިޕޯޓިންގް އާ ގުޅޭ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާން ބާތިލުކުރުން.

30 މާރިޗު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމާބެހޭ

30 މާރިޗު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ރިޕޯޓިންގް އާ ގުޅޭ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

16 މާރިޗު 2023

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ހިންގާ ސްކީމްތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

02 މާރިޗު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ރިޕޯޓިންގް އާ ގުޅޭ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

28 ފެބްރުއަރީ 2023

ޞުކޫކު މުޝާރަކާ މުތަނާޤި ޞާ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުތައް

20 ފެބްރުއަރީ 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

15 ފެބްރުއަރީ 2023

ގޮތްނޭގޭ އިންވެސްޓްމަންޓު ސްކީމްތަކާއި ފަންޑުތަކަށް ސަމާލުވުން