ތަސައްވުރު

"ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަށާއި އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަގުފަހިކުރެވޭ ފަދަ ހަރަކާތްތެރި ކެޕިޓަލް މާކެޓެއް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން"

އަމާޒު

"ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަށާއި އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ތަރައްޤީކުރުމާއި އިންވެސްޓަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ތަފާތު ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުން"

މަސައްކަތުގެ ރޫޙު

  1. ނަޒާހަތްތެރިކަން
  2. ފަންނީ ޤާބިލުކަން
  3. ޒިންމާދާރުވުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
  4. މުސްތަޤިއްލުކާމާއެކު މަސައްކަތްކުރުން
  5. މަސައްކަތަށް އިސްނެގުން