ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ) އަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު (2006/2) – ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ ސެކިއުރިޓީޒް ބާޒާރު ރެގިއުލޭޓްކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާއެކެވެ.
މީގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު (8/2009) – ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝާނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް (އެމް.ޕީ.އޭ.އޯ) އިން ބަލަހައްޓަމުންދާ މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް ސުޕަރވައިޒް ކުރުންވެސް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ މަޤުޞަދުތައް

  1. ހަރުދަނާ އަދި އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި ސެކިއުރިޓީޒް އުފައްދައި، ނެރެ، ގަނެ ވިއްކޭނެ ބާޒާރެއް އުފެއްދުން
  2. ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެ ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި ގަނެ ވިއްކަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި، އިލްތިޒާމްތައް ކަނޑައެޅުން
  3. ސެކިއުރިޓީޒް ބާޒާރު އިންތިޒާމްކޮށް، ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން
  4. ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ކުރިޔަ ނުދިނުމާއި، ސެކިއުރިޓީޒް ބާޒާރާމެދު އިތުބާރު ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލު ހިންގިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން