ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ތަކުގެ ތަފްޞީލް

މަޤާމު އަސާސީމުސާރަ (މަހަކު) ޚާއްޞައެލަވަންސް (މަހަކު) ފިކްސްޑްއެލަވަންސް (މަހަކު)
ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ 21000 - 11000
ލީގަލް ކައުންސިލް 20000 - 10000
ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް (ގރ 4) 19500 - 9000
ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް (ގރ 4) 19500 443 9000
ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް (ގރ 3) 19000 - 9000
ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް (ގރ 3) 19000 - 9000
ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް (ގރ 1) 18000 - 9000
މެނޭޖަރ / އިންޓރނަލް އޮޑިޓަރ (ގރ 4) 14000 - 7500
ސީނިއަރ މެނޭޖަރ (ގރ 3) 16000 - 8500
ސީނިއަރ މެނޭޖަރ (ގރ 2) 15500 - 8500
މެނޭޖަރ (ގރ 4) 14000 - 7500
މެނޭޖަރ (ގރ 1) 12500 - 7500
މެނޭޖަރ (ގރ 1) 12500 - 7500
މެނޭޖަރ (ގރ 1) 12500 - 7500
 ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ (ގރ 4) 12000 - 7000
ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ (ގރ 1) 10500 - 7000
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ (ގރ 4) 10000 - 6000
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ (ގރ 4) 10000 - 6000
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ (ގރ 1) 8500 - 6000
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ (ގރ 1) 8500 - 6000
ސީނިއަރ އޮފިސަރ (ގރ 3) 7500 - 5000
ސީނިއަރ އޮފިސަރ (ގރ 2) 7000 - 5000
ސަޕޯޓް ސްޓާފް (ގރ 4) 4400 - 2500
ސަޕޯޓް ސްޓާފް (ގރ 2) 3800 - 2500
އެހެނިހެން އެލަވަންސް   
- އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 100.00 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން (ސަލާމް އަދި ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް ނުލިބޭގޮތަށް)
- ފޯނު އެލަވަންސް - 500.00 ރުފިޔާ ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑުން އަދި 250.00 ރުފިޔާ އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާ މުވައްޒިފުންނަށް (މަހަކު)
- ފެރީ/ ބަސް އެލަވަންސް - 6.50  ރުފިޔާ ވިލިގިލީގައި ދިރިއުޅޭ މުވައްޒިފުންނަށް އަދި 20.00 ރުފިޔާ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މުވައްޒިފުންނަށް (އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ ދުވަސްތަކަށް އެކަނި)   

ބޯޑު މެމްބަރުން

މަޤާމު އެލަވަންސް (މަހަކު)
ޗެއަރޕަރސަން 10000
ބޯޑު މެމްބަރު/ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ތަމްޞީލުކުރައްވާ ފަރާތް 10000
 ބޯޑު މެމްބަރު/ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަމްޞީލުކުރައްވާ ފަރާތް 10000
 ބޯޑު މެމްބަރު/  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ތަމްޞީލުކުރައްވާ ފަރާތް 10000
 ބޯޑު މެމްބަރު/ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްޞީލުކުރައްވާ ފަރާތެއް 10000
 ބޯޑު މެމްބަރު/ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްޞީލުކުރައްވާ ފަރާތެއް 10000
 ބޯޑު ސެކްރެޓަރީ 5000
އެހެނިހެން އެލަވަންސް
- ބޯޑު ސެކްރެޓަރީ -  500.00 ރުފިޔާ  ކޮންމެ ބޯޑް ބައްދަލުވުމަކަށް                
 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް

މަޤާމު އެލަވަންސް (ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް)
ޗެއަރޕަރސަން 1500
ކައުންސިލް މެމްބަރ 1500
ކައުންސިލް މެމްބަރ 1500
ކައުންސިލް މެމްބަރ 1500
ކައުންސިލް މެމްބަރ 1500
ކައުންސިލް ސެކްރެޓަރީ 500