ރަޖިސްޓަރކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް

ފަސްޓް ނޭޝަނަލް މަނީ މާރކެޓް އެންޑް ސޭވިންގްސް ފަންޑް ޕވޓ ލޓޑ

މ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލް 2 (2C)، އޯކިޑް މަގު

ފޯނު ނަންބަރު: 7777472

އީމެއިލް: info@firstnational.mv

ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރ: CMDA/2022/IF-3

ރަޖިސްޓްރީ ތާރީޚް: 2022-02-28

ފަންޑް މެނެޖަރ: ފަސްޓް ނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ ލޓޑ

މޯލްޑިވްސް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އިންކަމް ފަންޑް 1 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހ. އާގެ 12، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20094

ފޯނު ނަންބަރު: 3001771

އީމެއިލް: ir@mortezacapital.com

ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރ: CMDA/2019/IF-2

ރަޖިސްޓްރީ ތާރީޚް: 2019-11-24

ފަންޑް މެނެޖަރ: މޮރްޓެޒާ ކެޕިޓަލް ލިމިޓެޑް

ވޯޓަރކްރެސް ގްރޯތް ފަންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ވޯޓަރކްރެސް ކެޕިޓަލް ޕްެރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ. މާފުނަ، ރަށްދެބައި ހިނގުން 20170، މާލެ

ފޯނު ނަންބަރު: 9994770

އީމެއިލް: info@watercresscapital.com

ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރ: CMDA/2016/IF-1

ރަޖިސްޓްރީ ތާރީޚް: 2016-11-21

ފަންޑް މެނެޖަރ: ވޯޓަރކްރެސް ކެޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް