30 އޭޕްރީލު 2023

ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް އީއެސްޖީ ފްރޭމްވާރކެއް އެކުލަވާލުމަށް ސީއެމްޑީއޭ އާއި ޔޫއެންޑީޕީ އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

30 މާރިޗު 2023

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމާގުޅޭ

19 މާރިޗު 2023

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކުރެއްވުން

16 މާރިޗު 2023

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ހިންގާ ސްކީމްތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

19 ފެބްރުއަރީ 2023

ޞުކޫކު މުޝާރަކާ މުތަނާޤިޞާ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުތައް

13 ފެބްރުއަރީ 2023

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ 17 ވަނަ އަހަރ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

04 އޮކްޓޯބަރު 2022

ވޯރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް 2022

02 ޖޫން 2022

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކު ގެ ޑިރެ ކްޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއެއް ތައާރަފުކޮށްފި

26 މޭ 2022

ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކަސްޓޯޑިއަލް ސަރވިސަސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

14 ޑިސެމްބަރު 2021

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ކުންފުނިން ބޭއްވި ޖޮއިންޓް ޕްރެސް ކޮންފެރެންސް