ކެޕިޓަލް މާކެޓް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ހޯދުން

ކެޕިޓަލް މާކެޓްގައި، އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކައިގެން ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދިދާނެއެވެ. މާކެޓުން ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ.
  •  އިކުއިޓީ ސެކިއުރިޓީޒް (ކޮންވެންޝަނަލް އަދި އިސްލާމިކް)
  • ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒް، އަދި ސުކޫކް

ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމެންޓް މާރކެޓް

  • ފަންޑު ހޯދަން ބޭނުންވާ ވިޔަފާރިތަކާއި އިންވެސްޓަރުންނާއި ގުޅުވައިދޭ ވިއުގަ
  • ކެޕިޓަލް މާކެޓުގެ ހިރާސްތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސެގްމަންޓް، ހަމައެކަނި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް، ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޚާއްޞަ ދައުވަތެއް ދެވިގެން އިންވެސްޓަރުން ބައިވެރިވާ މާރކެޓް
  • ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލު ހޯއްދެވުމަށް، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ބައްލަވާ