އިކުއިޓީ

 1. އަމާނާ ތަކާފުލް (މޯލްޑިވްސް) ޕީ.އެލް.ސީ (އޭ.ޓީ.އެމް)
 2. ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލް.ސީ (ބީ.އެމް.އެލް) 
 3. ސެންޗޫރިއަން ޕީ.އެލް.ސީ (ސީ.ޕީ.އެލް.ސީ) 
 4. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕީ.އެލް.ސީ (ދިރާގު) 
 5. މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ (އެމް.އައި.ބީ)
 6. މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕީ.އެލް.ސީ (އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ) 
 7. މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕީ.އެލް.ސީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ) 
 8. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕީ.އެލް.ސީ (އުރީދޫ)
 9. ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ޕީ.އެލް.ސީ (އެސް.ޓީ.އޯ)  

ޑެޓް އަދި ސުކޫކް

 1. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕީ.އެލް.ސީ (އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ)
 2. ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ޕީ.އެލް.ސީ (އެސް.ޓީ.އޯ)