ސެކިއުރިޓީޒް ބާޒާރާގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށް އަނަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާށެވެ.
  1. މާކެޓުގައި ހިނގާފައިވާ ޓްރާންސެކްޝަނެއް ނުވަތަ ޑީލިންގ ކުންފުންޏަކާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާނަމަ ނަމަ، އެންމެފުރަތަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވާނީ އެކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތަށެވެ. ހުށަހެޅި ޝަކުވާ ބެލޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއަށް އެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާށެވެ.
  2. ލިސްޓެޑް ކުންފުނިތަކުގެ ގަވަރނަންސް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީޒް މާކެޓްގެ ގަވައިދަކާގުޅޭ ޝަކުވާއެއްނަމަ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއަށް ހުށަހަޅާށެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

  • ފޯނުން ނަމަ: 3336619
  • އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްނަމަ: secretariat@cmda.gov.mv
  • ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އަށް ވަޑައިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާނަމަ:
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ހ. އޯކިޑް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ
އަމީރް އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
މައްސަލައިގެ ބާވަތުން، ލިޔުމުން ނުވަތަ ފޯމުގެ ޒަރިއްއާއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.