ސެކިއުރިޓީޒް ބާޒާރާގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށް އަނަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާށެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

  • ފޯނުން ނަމަ: 3336619
  • އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްނަމަ: secretariat@cmda.gov.mv
  • ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އަށް ވަޑައިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާނަމަ:
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
މއ. އުތުރުވެހި ،5 ވަނަ ފަންގިފިލާ
ކެނެރީ މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
މައްސަލައިގެ ބާވަތުން، ލިޔުމުން ނުވަތަ ފޯމުގެ ޒަރިއްއާއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.