ލައިސަންސް/ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ބާވަތްތައް

ތިރީގައިވާ ޚިދުމަތްތައް ކެޕިޓަލް މާކެޓުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ ލައިސަންސްއެއް / ރެޖިސްޓްރޭޝަންއެއް ހޯދައިގެންނެވެ.
 •  ސެކިއުރިޓީޒް ޑީލަރުން އަދި ޑީލަރުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް
 • އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރުން އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް
 • ކަސްޓޯޑިއަން ޚިދުމަތްތައް
 •  ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އޭޖަންސީ ޚިދުމަތްތައް
 • ޝަރީޢާ އެޑްވަޒަރުންގެ ޚިދުމަތްތައް
 • އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ޚިދުމަތްތައް

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުން

މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލައިސަންސްއެއް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނީ ތިރީގައި އެވާ ފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ލައިސަންސްދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

ބާވަތް ޤަވާއިދު
ސެކިއުރިޓީޒް ޑީލަރުން އަދި ޑީލަރުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ޑީލިންގ ކުންފުނި (ޑިލާޒް) އަދި ޑީލާޒް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް (ބްރޯކާޒް) ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޤަވާއިދު
އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރުން އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް  އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ޤަވާއިދު
 ކަސްޓޯޑިއަން ޚިދުމަތްތައް ކަސްޓޯޑިއަލް ޚިދުމަތްތައްދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ގަވާއިދު
ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އޭޖަންސީ ޚިދުމަތްތައް ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އޭޖަންސީތަކާބެހޭ ޤަވާއިދު
ޝަރީޢާ އެޑްވަޒަރުންގެ ޚިދުމަތްތައް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު
އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ޚިދުމަތްތައް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

ފީ

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ ލައިސަންސްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީ ދެއްކުމުންނެވެ. އަދި އަހަރީ ފީ ދައްކަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. ފީތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ގަވާއިދުތަކާއި، ވެބްސައިޓްގައި އެލުލެވޭ ފީ ޝެޑިއުލްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

އިޖުރާއަތު

 • އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ އަދި ފޯމުގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 • ބައެއް ފޯމުތައް، ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު، ޕޮލިސް ކްލިއަރަންސް ފޯމު، އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ - އިމްތިހާނެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ލައިސަންސްއެއްނަމަ، ނުލާ ސީއެމްޑީއޭއަށް އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަނެވިދާނެއެވެ.
 • ސީއެމްޑީއޭއިން އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހު ލައިސަންސް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ކަމުގައިވާނަމަ މިލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން އަންގާނެއެވެ.
 • ލައިސަންސްތަކާގުޅޭ އިމްތިހާނުތަކުގެ މައުލޫމާތު 'ލައިސަންސިންގ އެގްޒެމިނޭޝަން ގައިޑް' ގައި ލިބެންހުންނާނެއެވެ އަދި އިމްތިހާނު ހެދުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 'އެގްޒެމިނޭޝަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް' ފުރުމަށްފަހު ސީއެމްޑީއޭއަށް ހުށަހެޅުމުން އިމްތިހާނުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ސީއެމްޑީއޭއިން އަންގާނެއެވެ.
 • އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ސީއެމްޑީއޭއިން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ލައިސަންސް / ރެޖިސްޓްރޭޝަން ދޫކުރުމަށްޓަކައި ފީ ދެއްކުމަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާނެއެވެ.
 • ލައިސަންސް / ރެޖިސްޓްރޭޝަން ގެ މުއްދަތަކީ 5 އަހަރު ދުވަހެވެ.
 • ލައިސަންސް / ރެޖިސްޓްރޭޝަންތައް ދޫކުރުމަށްފަހު ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅަފައިވާ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. 
 • ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމަށް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުތަކެއްގައި ސީއެމްޑީއޭ އިން އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.