އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒރުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލައިސެންސް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނައްވަރު (ދިވެހި އިންވެސްޓްމަންޓް ފާޓްނާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

ހ. ނަސީމީ، 3/6 ފަންގިފިލާ

ފޯނު ނަންބަރު: 7942254

އީމެއިލް: munawar169@gmail.com

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ދިވެހި އިންވެސްޓްމަންޓް ފާޓްނާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މިރާސް (ވޯޓަރކްރެސް ކެޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

މއ. މާފުނަ، ކ.މާލެ

ފޯނު ނަންބަރު: 9998098

އީމެއިލް: miras@watercresscapital.com

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ވޯޓަރކްރެސް ކެޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ޣާލީ މުރުތަޟާ

މއ. އަބްހަރީގެ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ފޯނު ނަންބަރު: 3001771

އީމެއިލް: ir@mortezacapital.com

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: މޮރްޓެޒާ ކެޕިޓަލް ލިމިޓެޑް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަލީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް

މ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލް 2 (2C)، އޯކިޑް މަގު

ފޯނު ނަންބަރު: 7771868

އީމެއިލް: abdul.haleem@firstnational.mv

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ފަސްޓް ނެޝެނަލް ފައިނޭންސް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަލްފާޟިލް ޙަސަންމަނިކު (މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް)

މއ. ދެދުނބުރިގެ، ކ. މާލެ

ފޯނު ނަންބަރު: 7785657

އީމެއިލް: hassan.manik@mfmc.mv

ޢަބްދުލްމާޖިދު ތައުފީގު

ޗާންދަނީ ހުޅަގުގެ، ގއ. ކޮލަމާފުށި

ފޯނު ނަންބަރު: 7786266

އީމެއިލް: majid.thaufeeg@gmail.com

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ދިވެހި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕާޓްނަރސް ޕވޓ ލޓޑ

އަޙްމަދު ނާޞިރު

މޫނިމާގެ، ތ. ކިނބިދޫ

ފޯނު ނަންބަރު: 9884778

އީމެއިލް: ahmeddnasir@gmail.com

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ި: ވޯޓަރކްރެސް ކެޕިޓަލް ޕވޓ ލޓޑ

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު ( މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

އޯޝަންފްރަންޓް ރެސިޑެންސް، ފިތުރޯނު މަގު، ކ. ހުޅުމާލެ

ފޯނު ނަންބަރު: 7978436

އީމެއިލް: faris@fcllp.net