18 ޖެނުއަރީ 2024

(އިންސައިޑަރ ޓްރޭޑިންގ ގެ އުޞޫލު ) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޚު ގެނައުން

11 ޖެނުއަރީ 2024

ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓް ޕްރޮސްޕެކްޓަސް ޓެމްޕްލޭޓް

03 ޖެނުއަރީ 2024

އިންވެސްޓަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާ ގުޅޭ

28 ޑިސެމްބަރު 2023

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއދު - އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

28 ޑިސެމްބަރު 2023

ސެކިއުރިޓީޒުދޫކުރާ ފަރާތްތަކު ގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހި ގަވާއަދު - އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

07 ޑިސެމްބަރު 2023

ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ރިޕޯޓިންގއާ ގުޅޭ

04 ޑިސެމްބަރު 2023

ސަރުކާރުގެ ސެކިއުރިޓީޒް ސެކަންޑަރީ މާކެޓުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

15 ނޮވެމްބަރު 2023

ރެގިއުލޭޓަރީ ފީ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ގުޅޭ

31 އޮކްޓޯބަރު 2023

ގައިޑްލައިން އޮން ޕެންޝަން ފަންޑު އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް

15 އޮކްޓޯބަރު 2023

ސެކަންޑަރީ މާކެޓްގައި ސަރުކާރުގެ ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާއިބެހޭ ގަވާއިދު