ސެންޓްރަލް ޑިޕޮޒިޓަރީއަށް ދޫކުރާ ލައިސެންސް

މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮޒިޓަރީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ފޯނު ނަންބަރު: 3306868, ފެކްސް:  3305034

އީމެއިލް: info@depository.mv