executive-ms-aishath-zahira

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޒާހިރާ

ޗެއަރޕަރސަން
executive-mr-mohamed-hussain-maniku

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
executive-mariyam-visam

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ވިސާމް

ރެޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް
executive-aishath-nadhiya

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާދިޔާ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލކުރައްވާ މެމްބަރު
executive-ahmed-siraj

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ތަމްސީލުކުރައްވާ މެމްބަރު
executive-mohamed-haleem

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަލީމް ޢަބްދުﷲ (FCCA, ACMA, CGMA)

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެމްބަރު
executive-uz-mohamed-fizan

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަަދު ފިޒާން

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލު ކުރައްވާ މެމްބަރު

Previous ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

    އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފްނީޒް

    ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެމްބަރު