ޑީލަރުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލައިސެންސް

އަލްފާޟިލް ރިފާތު ޖަލީލު (ފަސްޓް ނެޝެނަލް ފައިނޭންސް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

މ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލް 2 (2C)، އޯކިޑް މަގު

ފޯނު ނަންބަރު: 7782416

އީމެއިލް: rifaath.jaleel@firstnational.mv

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ފަސްޓް ނެޝެނަލް ފައިނޭންސް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަލީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް

މ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލް 2 (2C)، އޯކިޑް މަގު

ފޯނު ނަންބަރު: 7771868

އީމެއިލް: abdul.haleem@firstnational.mv

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ފަސްޓް ނެޝެނަލް ފައިނޭންސް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙުމަދު ޒައިޔާން (ސްޓޮކްބްރޯކާޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

ގ. މަނާމް ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ފޯނު ނަންބަރު: 7776576

އީމެއިލް: ahmedxaiyan@gmail.com

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ސްޓޮކްބްރޯކާޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޖަނާޙް (އާރިޔާ ސެކިއުރިޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

ހ. ގަދަމޫ ބިިލްޑިންގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ފޯނު ނަންބަރު: 7771531

އީމެއިލް: jana0464@hotmail.com

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: އާރިޔާ ސެކިއުރިޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު ( މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

އޯޝަންފްރަންޓް ރެސިޑެންސް، ފިތުރޯނު މަގު، ކ. ހުޅުމާލެ

ފޯނު ނަންބަރު: 7978436

އީމެއިލް: faris@fcllp.net