ސީއެމްޑީއޭ ޓީމް

ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭ ޓް ސަރވިސަސް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް muznee@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ނަޡީރު ލީގަލް ކައުންސަލް/ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް hussain.nazeer@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސައިމަން އާދަމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އައިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓް ahmed.saimon@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ismail@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢަޒްމާ ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް azma@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް aisha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙަންމަދު ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް sara@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަހްރާން މެނޭޖަރ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް mahran@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުސްލިޙް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖަރ، މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް muslih@cmda.gov.mv
އަސްޢަދު އަޙްމަދު ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖަރ، މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް asad.ahmed@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަރުޝަދު ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ahmed.arushadh@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނަޖާތު މޫސާ ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖަރ، ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް aishath.najaath@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ވަސާމަތް ޢަބްދުލްޙަކީމް އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ، އެޗް.އާރު އެނެްޑް އޯޑީ، ކޮޕަރޭޓް ސަރވިސަސް wasamath.hakeem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުލްކަރީމް އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ފައިނޭންސް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް fathmath@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޔާސްމީނު ސަޢީދު އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ސީ.އީ.އޯ ބިޔުރޯ yasmeen.saeed@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނަޖުދާ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް ކައުންސަލް/ ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް fathimath.najudha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އާސިފާ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް aishath.asifa@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފްޢާން ސުލައިމާން އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް mohamed.shafaan@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް aishath.rasheeda@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އިބްރާހީމް އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް aminath.ibrahim@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޖްވަދު އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ajwadz@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައުޝަން އިބްރާހީމް ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓް mohamed.jaushan@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިއުނީ ސަޢީދު ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް shiuny@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ދިޔާނާ މުޙައްމަދު ސަޕޯޓް ސްޓާފް، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް dhiyana.mohamed@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އަބޫބަކުރު ސަޕޯޓް ސްޓާފް، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް mariyam.aboobakuru@cmda.gov.mv