އެންފޯސްމަންޓް ކޮމިޓީ

އެންފޯސްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ސެކިއުރިޓީޒް ބާޒާރާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް އެޕީލް ޕްރޮސީޖަރއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭ ޓް ސަރވިސަސް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް muznee@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv