ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ނަން ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު 2/2006 19 ޖެނުއަރީ 2006 އަސްލު ބަލާލާ

-

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު 2/2006 (އިޞްލާޙުތަކާއެކު) 2/2006 23 ޖުލައި 2023 *ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ބަލާލާ ބަލާލާ
ނަން ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 16/2016 15 އޯގަސްޓު 2016 އިސްލާޙު ބަލާލާ

-

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 30/2020 23 ޑިސެމްބަރު 2020 އިސްލާޙު ބަލާލާ

-

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ނަން ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު 8/2009 13 މޭ 2009 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު 8/2009 06 އޯގަސްޓު 2019 * ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ބަލާލާ ބަލާލާ
ނަން ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 7/2011 24 އޭޕްރީލު 2011 އިސްލާޙު ބަލާލާ ބަލާލާ
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 13/2014 24 އޭޕްރީލު 2014 އިސްލާޙު ބަލާލާ ބަލާލާ
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 7/2016 28 އޭޕްރީލު 2016 އިސްލާޙު ބަލާލާ ބަލާލާ
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 1/2019 10 މާރިޗު 2019 އިސްލާޙު ބަލާލާ ބަލާލާ
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 9/2019 05 އޯގަސްޓު 2019 އިސްލާޙު ބަލާލާ

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ނަން ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 10/96 07 ނޮވެމްބަރު 1996 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު 10/96 25 އޮކްޓޯބަރު 2020 *ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ބަލާލާ

-

ނަން ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 96/10 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 19/98 22 ޖުލައި 1998 އިސްލާޙު ބަލާލާ

-

ޤާނޫނު ނަންބަރު 96/10 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 5/2001 19 ޖުލައި 2001 އިސްލާޙު ބަލާލާ

-

ޤާނޫނު ނަންބަރު 96/10 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 3/2005 18 ޑިސެމްބަރު 2005 އިސްލާޙު ބަލާލާ

-

ޤާނޫނު ނަންބަރު 96/10 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 14/2018 20 ޑިސެމްބަރު 2018 އިސްލާޙު ބަލާލާ

-