ޓްރެއިނިންގ ކަލަންޑަރ 2023

މަސް ދުވަސް ޕްރޮގްރާމް މޯޑް އޯޑިއަންސް ފީ ގޮނޑީގެ އަދަދު
ޖަނަވަރީ 16-18 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - ޖެނުވަރީ 2023 ވަރޗުއަލް ކައުންސިލަރުން/ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 1000.00 15-30
ޖަނަވަރީ 30-31 ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީޒް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - 2023 ފޭސް-ޓު-ފޭސް ކޮންޕެނީ ސެކްރެޓަރީ އަދި އިސް މެނޭޖްމަންޓް 1500.00 20-30
ފެބްރުއަރީ 14-16 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - ފެބްރުވަރީ 2023 ވަރޗުއަލް ކައުންސިލަރުން/ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 1000.00 15-30
މާރޗް 7-9 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - މާރިޗް 2023 ވަރޗުއަލް ކައުންސިލަރުން/ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 1000.00 15-30
މާރޗް 14-16 ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - މާރިޗް 2023 ފޭސް-ޓު-ފޭސް ބޯޑް ޑައިރެކްޓަރުން އަދި މެނޭޖްމަންޓް 1800.00 25-30
މޭ 3-4 ކަސްޓޯޑިއަލް ސަރވިސަސް ޓްރޭނިންގ ފޭސް-ޓު-ފޭސް - 2500.00 25-30
މޭ 16-18 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - މޭ ވަރޗުއަލް ކައުންސިލަރުން/ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 1000.00 15-30
މޭ 30 ކޯޕޮރޭޓް އީ.އެސް.ޖީ ރިޕޯޓިންގ ވެބިނަރ ވަރޗުއަލް - -
ޖޫން 7-8 އެވެއަރނަސް ސެޝަން އޮން ސެކިއުރިޓީސް މާރކެޓް ލޯސް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަންސް ފޭސް-ޓު-ފޭސް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް, ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތައް -
ޖޫން 13-15 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - ޖޫން ވަރޗުއަލް ކައުންސިލަރުން/ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 1000.00 15-30