ޓްރެއިނިންގ ކަލަންޑަރ 2024

މަސް ދުވަސް ޕްރޮގްރާމް މޯޑް އޯޑިއަންސް ފީ ގޮނޑީގެ އަދަދު
ޖަނަވަރީ 29-31 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ވަރޗުއަލް ކައުންސިލަރުން/ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 1000.00 15-30
ފެބްރުއަރީ 13-15 ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް (ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކްލޯސްޑް) ފޭސް-ޓު-ފޭސް - 1800.00 25-30
މާރޗް 4-6 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް (ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކުލޯސްޑް) ވަރޗުއަލް - 1000.00 15-30
އެޕްރިލް 28-30 ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފޭސް-ޓު-ފޭސް ބޯރޑް ޑިރެކްޓަރުން އަދި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ލިސްޓަޑް ކޮންޕެނީސް / އެސް އޯ އީ 1800.00 25-30
މޭ 14-16 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ވަރޗުއަލް ކައުންސިލަރުން/ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 1000.00 15-30
މޭ 28-29 ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީޒް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފޭސް-ޓު-ފޭސް ކޮންޕެނީ ސެކްރެޓަރީ އަދި އިސް މެނޭޖްމަންޓް 1500.00 15-20
ޖޫން 4-6 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް (ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލެވިފައި) ވަރޗުއަލް - 1000.00 15-30
ޖޫން 12 ކޮންޓެމްޕޮރަރީ އިޝޫސް އޮން ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އިން މޯލްޑިވްސް ފޭސް-ޓު-ފޭސް ބޯޑް ޑައިރެކްޓަރުން އަދި މެނޭޖްމަންޓް 15-20
ޖުލައި 2-4 ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް (ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލެވިފައި) ފޭސް-ޓު-ފޭސް ބޯރޑް ޑިރެކްޓަރުން އަދި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ލިސްޓަޑް ކޮންޕެނީސް / އެސް އޯ އީ 1800.00 15-30