ޓްރެއިނިންގް ކަލަންޑަރ 2022

މަސް ދުވަސް ޕްރޮގްރާމް މޯޑް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އޯޑިއަންސް ފީ ގޮނޑީގެ އަދަދު
ފެބްރުއަރީ 9-14 ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީޒް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކޮންޕެނީ ސެކްރެޓަރީ އަދި އިސް މެނޭޖްމަންޓް 500.00 25-30
މާރޗް 8-10 ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ބޯޑް ޑައިރެކްޓަރުން އަދި މެނޭޖްމަންޓް 750.00 25-30
މޭ 25-26 ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކަސްޓޯޑިއަލް ސަރވިސަސް އެސް.ޢޯ.ޢީސް, ބޭންކްތައް, އިންޝުއަރެންސް ކޮންމެޕެނީ, ލޯ ފާރމް, ފަންޑް މެނޭޖަރުން, ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް, ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތައް, އަމިއްލަ ފަރާތްތައް 1500.00 25-30
ޖޫން 6-8 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކައުންސިލަރުން, ޗީފް އެކްޒެކެޓިވްސް 1000.00 25-35
އޮގަސްޓް 8-10 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކައުންސިލަރުން, ކައުންސިލަރުން/ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 1000.00 15-30
އޮގަސްޓް 29-31 ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ބޯޑް ޑައިރެކްޓަރުން އަދި މެނޭޖްމަންޓް 1500.00 25-30
ސެޕްޓެމްބަރ 6-8 ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކައުންސިލަރުން, ކައުންސިލަރުން/ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 1000.00 15-30
އޮކްޓޯބަރ 3-9 ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ސޯޝަލް މީޑިއާ ކުއިޒް - (ވޯލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް 2022) އާއްމު ރައްޔިތުން -
އޮކްޓޯބަރ 4 ފައިނޭންޝަލް ލިޓްރަސީ ޕްރޮގްރާމް - ޔަންގް އިންވެސްޓަރސް ޔުނިވާރސިޓީ / ކޮލެޖް ދަރިވަރުން 30-35
އޮކްޓޯބަރ 5 Financial Journalism ނޫސްވެރިން އަދި ކޮލެޖް/ ޔުނިވާރސިޓީ ދަރިވަރުން 0.00 15-20