ބައިނަލްއަޤްވާމީ މެމްބަރޝިޕްތައް

  • އިންޓަރނެޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސެކިއުރިޓީޒް ކޮމިޝަން (IOSCO) ގެ އޯޑިނަރީ މެމްބަރެއް– ސެކިއުރިޓީޒް ބާޒާރު ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމާއި ސެކިއުރިޓީޒް ބާޒާރު ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް (2010 އިން ފެށިގެން)
  • އިންޓަރނެޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ޕެންޝަން ސުޕަވައިޒަރސް (IOPS) ގެ ގަވަރނިންގ މެމްބަރެއް–ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަންއާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް (2011 އިން ފެށިގެން)

ބައިލެޓެރަލް އެމް.އޯ.ޔޫ ތައް (ފަހުމްނާމާ)

  • ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ - އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާކެޓް އަހުލެވެރިކުރުމަށް (މެެއި 2018 އިން ފެށިގެން)