މުވައްޒަފުން

ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް muznee@cmda.gov.mv
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ނަޡީރު ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓް hussain.nazeer@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސައިމަން އާދަމް އައިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓް، އައިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓް ahmed.saimon@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ލިއުޝާ ހެޑް އޮފް އެޗް.އާރް އެންޑް އޯ.ޑީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް liyusha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢަޒްމާ މެނޭޖަރ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް azma@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ، ފައިނޭންސް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް aisha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙަންމަދު މެނޭޖަރ، ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް sara@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ނަޢީމް މެނޭޖަރ، މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް yoosuf.naeem@cmda.gov.mv
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ismail@cmda.gov.mv
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ސިއާއު ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ibrahim.siaau@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނަޖާތު މޫސާ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ފައިނޭންސް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް aishath.najaath@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުލްކަރީމް އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، އެޗް.އާރް އެންޑް އޯ.ޑީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް fathmath@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަހްރާން އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް mahran@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޙަޝްމާ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ސީ.އީ.އޯގެ ބިއުރޯ/ ބޯރޑް ސެކްރެޓަރީ hashma@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަރުޝަދު އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ahmed.arushadh@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޝިފްނާ ޖަޢުފަރު އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް shifna.jaufar@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިއުނީ ސަޢީދު ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް shiuny@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޖްވަދު ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ajwadz@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އަބޫބަކުރު ސަޕޯޓް ސްޓާފް، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
އަލްފާޟިލާ ދިޔާނާ މުޙައްމަދު ސަޕޯޓް ސްޓާފް، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް