ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް (ސީ.އެމް.އެސް.އޭ.ސީ) އަކީ ޝަރީޢާއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލަފާދިނުމުގެ ދައުރު އަދާކުރާ ކައުންސިލްއެކެވެ. އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާކެޓާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ ޝަރީޢާގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްތޯ ބެލުމާއި މިކަންކަމުގައި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލަފާ ދިނުމަކީ މިކައުންސިލްގެ މައިގަނޑު ޒިންމާއެވެ.
executive-izzadheen-adunaan

އައްޝައިޙް ޢިއްޒައްދީން ޢަދްނާން

ކައުންސިލް މެންބަރު
executive-nimal-mohamed

އައްޝައިޙް ނިމާލް މުޙައްމަދު

ކައުންސިލް މެންބަރު
executive-ismail-nizam

ޑރ. އިސްމާއިލް ނިޒާމް

ކައުންސިލް މެންބަރު
executive-ahmed-rifshan

އައްޝައިޙް އަޙްމަދު ރިޝްފާން

ކައުންސިލް މެންބަރު
executive-uz-makhzoom-saleem

އަލްއުސްތާޛު މަޚްޒޫމް ސަލީމް

ކައުންސިލް މެންބަަރު