01 ނޮވެމްބަރު 2023

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާރޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި އެކައުންޓިންގ ޕްރޮފެޝަން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުން.

20 ޖޫން 2023

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖަންސް ޔުނިޓާއި ދެމެދު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގއެއްގައި ސޮއިކުރުން.

08 ޖޫން 2023

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑު ހާމަނައިޒްކުރުން

30 އޭޕްރީލު 2023

ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް އީއެސްޖީ ފްރޭމްވާރކެއް އެކުލަވާލުމަށް ސީއެމްޑީއޭ އާއި ޔޫއެންޑީޕީ އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

30 މާރިޗު 2023

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމާގުޅޭ

19 މާރިޗު 2023

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކުރެއްވުން

16 މާރިޗު 2023

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ހިންގާ ސްކީމްތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

19 ފެބްރުއަރީ 2023

ޞުކޫކު މުޝާރަކާ މުތަނާޤިޞާ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުތައް

13 ފެބްރުއަރީ 2023

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ 17 ވަނަ އަހަރ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

04 އޮކްޓޯބަރު 2022

ވޯރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް 2022