އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ނައީމް
އީމެއިލް: yoosuf.naeem@cmda.gov.mv
ފޯން: 3014108

މުރާޖައާ ކޮމިޓީ

ނަން އީމެއިލް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހުސައިން މަނިކު/ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން/ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސަލީމް/ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙައްމަދު ދީދީ/ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙައްމަދު/ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް muznee@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ/ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv