މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް (އެމްޕީއޭއޯ) އިން ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އަށް ރިޕޯޓް ކުރުމާ ބެހޭ ގައިޑްލައިން

ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
01 މާރިޗު 2024 އަސްލު

-

ބަލާލާ

ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑް

ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
22 ޖެނުއަރީ 2024 އަސްލު

-

ބަލާލާ

ސެކިއުރިޓީޒް މާނަކުރުން: "އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް" ހިމެނުން

ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
22 ޖެނުއަރީ 2024 އަސްލު ބަލާލާ

-

މިނިމަމް ކްރައިޓީރިއާ ފޮރ ޕީރިއޮޑިކް ރިޕޯޓިންގ ފޮރ ލިސްޓެޑް ކޮމްޕެނީޒް (އެމްސީޕީއާރު)

ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
22 ޖެނުއަރީ 2024 އަސްލު

-

ބަލާލާ

ގައިޑްލައިން އޮން ވޯޓިންގ ބައި ޕްރޮކްސީ އެޓް ޖެނެރަލް މީޓިންގސް އޮފް ލިސްޓެޑް ކޮމްޕެނީ

ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
22 ޖެނުއަރީ 2024 އަސްލު

-

ބަލާލާ

ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ސެކިއުރިޓީޒްގެ އަގަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެފަދަ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ލިބިދާނެފަދަ ފަރާތްތަކުން ސެކިއުރީޓީޒް ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތްކުރުން މަނާކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު

ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
22 ޖެނުއަރީ 2024 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ
ނަން ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
(އިންސައިޑަރ ޓްރޭޑިންގ ގެ އުޞޫލު ) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޚު ގެނައުން 22 ޖެނުއަރީ 2024 އިސްލާޙު ބަލާލާ

-

'ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ' މިންގަނޑުތަކުގެ ގައިޑްލައިން

ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
22 ޖެނުއަރީ 2024 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ

ފިޓްނަސްއާއި ޕްރޮޕްރައިޓީގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ގައިޑްލައިން

ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
22 ޖެނުއަރީ 2024 އަސްލު ބަލާލާ

-

ގައިޑްލައިން އޮން އެޕްރޫވިންގ އެޑްވަޓައިޒްމެންޓްސް ރިލޭޓިންގ ޓު ސެކިއުރިޓީޒް

ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
22 ޖެނުއަރީ 2024 އަސްލު

-

ބަލާލާ

ޝަރީޢާގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ސެކިއުރިޓީޒްގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމަށާއި، ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރު ކުރުމަށާއި ގަނެވިއްކުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ބަލައިގަންނަ ޝަރީޢާގެ އަސާސްތަކާއި މިންގަނޑުތައް

ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
22 ޖެނުއަރީ 2024 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ