ޝަކުވާބަލާ ކޮމިޓީ

ޝަކުވާބަލާ ކޮމިޓީއަކީ ޤާނޫނު ނަމްބަރ 18/2016 (ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކަށް ލާޒިމުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމުގައިވާ ޝަކުވާ ބަލާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކުރުމުގެ ހައްޤަށް އުނިކަމެއް އައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، މި އޮތޯރިޓީއާއި މެދު އުފެދޭ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭ ޓް ސަރވިސަސް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް muznee@cmda.gov.mv