އެޗް.އާރު ކޮމިޓީ

އެޗް. އާރު ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ރާވާ، އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް muznee@cmda.gov.mv

އެންފޯސްމަންޓް ކޮމިޓީ

އެންފޯސްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ސެކިއުރިޓީޒް ބާޒާރާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް އެޕީލް ޕްރޮސީޖަރއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް muznee@cmda.gov.mv

އައި.ޕީ.އޯ ކޮމިޓީ

އައި.ޕީ.އޯ ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް (ސެކުއުރިޓީޒް ބަޔާން) ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް muznee@cmda.gov.mv
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ނަޡީރު ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓް hussain.nazeer@cmda.gov.mv

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ (އެސް.އީ.ސީ)

  ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ހިންގުމާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް މަޝްވަރާ ދިނުމެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް muznee@cmda.gov.mv

މުވައްޒަފުން

ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް muznee@cmda.gov.mv
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ނަޡީރު ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓް hussain.nazeer@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސައިމަން އާދަމް އައިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓް، އައިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓް ahmed.saimon@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ލިއުޝާ ހެޑް އޮފް އެޗް.އާރް އެންޑް އޯ.ޑީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް liyusha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢަޒްމާ މެނޭޖަރ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް azma@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ، ފައިނޭންސް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް aisha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙަންމަދު މެނޭޖަރ، ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް sara@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ނަޢީމް މެނޭޖަރ، މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް yoosuf.naeem@cmda.gov.mv
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ismail@cmda.gov.mv
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ސިއާއު ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ibrahim.siaau@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނަޖާތު މޫސާ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ފައިނޭންސް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް aishath.najaath@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުލްކަރީމް އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، އެޗް.އާރް އެންޑް އޯ.ޑީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް fathmath@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަހްރާން އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް mahran@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޙަޝްމާ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ސީ.އީ.އޯގެ ބިއުރޯ/ ބޯރޑް ސެކްރެޓަރީ hashma@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަރުޝަދު އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ahmed.arushadh@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޝިފްނާ ޖަޢުފަރު އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް shifna.jaufar@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިއުނީ ސަޢީދު ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް shiuny@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޖްވަދު ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ajwadz@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އަބޫބަކުރު ސަޕޯޓް ސްޓާފް، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
އަލްފާޟިލާ ދިޔާނާ މުޙައްމަދު ސަޕޯޓް ސްޓާފް، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް

ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް

ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް muznee@cmda.gov.mv

ސީއެމްޑީއޭ ޓީމް

ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް muznee@cmda.gov.mv
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ނަޡީރު ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓް hussain.nazeer@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސައިމަން އާދަމް އައިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓް، އައިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓް ahmed.saimon@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ލިއުޝާ ހެޑް އޮފް އެޗް.އާރް އެންޑް އޯ.ޑީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް liyusha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢަޒްމާ މެނޭޖަރ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް azma@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ، ފައިނޭންސް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް aisha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙަންމަދު މެނޭޖަރ، ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް sara@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ނަޢީމް މެނޭޖަރ، މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް yoosuf.naeem@cmda.gov.mv
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ismail@cmda.gov.mv
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ސިއާއު ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ibrahim.siaau@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނަޖާތު މޫސާ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ފައިނޭންސް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް aishath.najaath@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުލްކަރީމް އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، އެޗް.އާރް އެންޑް އޯ.ޑީ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް fathmath@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަހްރާން އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް mahran@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޙަޝްމާ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ސީ.އީ.އޯގެ ބިއުރޯ/ ބޯރޑް ސެކްރެޓަރީ hashma@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަރުޝަދު އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ahmed.arushadh@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޝިފްނާ ޖަޢުފަރު އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް shifna.jaufar@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިއުނީ ސަޢީދު ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް shiuny@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޖްވަދު ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ajwadz@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އަބޫބަކުރު ސަޕޯޓް ސްޓާފް، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
އަލްފާޟިލާ ދިޔާނާ މުޙައްމަދު ސަޕޯޓް ސްޓާފް، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް

ޝަކުވާބަލާ ކޮމިޓީ

ޝަކުވާބަލާ ކޮމިޓީއަކީ ޤާނޫނު ނަމްބަރ 18/2016 (ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކަށް ލާޒިމުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމުގައިވާ ޝަކުވާ ބަލާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކުރުމުގެ ހައްޤަށް އުނިކަމެއް އައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، މި އޮތޯރިޓީއާއި މެދު އުފެދޭ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް muznee@cmda.gov.mv

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

ބިޑް އިވޭލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި، ޕްރޮކިއޮމަންޓްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢަޒްމާ މެނޭޖަރ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް azma@cmda.gov.mv
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ismail@cmda.gov.mv

ވެލްފެއަރ ފަންޑް ކޮމިޓީ

ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް muznee@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ، ފައިނޭންސް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް aisha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙަންމަދު މެނޭޖަރ، ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް sara@cmda.gov.mv

މެނޭޖްމަންޓް ރިސްކް ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ އޮތޯރިޓީގެ ރިސްކްތަކާއި ކޮންޓްރޯލްސް ބެލެހެއްޓުމާއި ރިސްކް މިޓިގޭޝަން އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީއަށާއި ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އަށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ، ފައިނޭންސް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް aisha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙަންމަދު މެނޭޖަރ، ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް sara@cmda.gov.mv
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ismail@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަރުޝަދު އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ahmed.arushadh@cmda.gov.mv