އެޗް.އާރު ކޮމިޓީ

އެޗް. އާރު ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ރާވާ، އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭ ޓް ސަރވިސަސް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް muznee@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv

އެންފޯސްމަންޓް ކޮމިޓީ

އެންފޯސްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ސެކިއުރިޓީޒް ބާޒާރާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް އެޕީލް ޕްރޮސީޖަރއާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭ ޓް ސަރވިސަސް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް muznee@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv

އައި.ޕީ.އޯ ކޮމިޓީ

އައި.ޕީ.އޯ ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް (ސެކުއުރިޓީޒް ބަޔާން) ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭ ޓް ސަރވިސަސް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް muznee@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ނަޡީރު ލީގަލް ކައުންސަލް/ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް hussain.nazeer@cmda.gov.mv

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ (އެސް.އީ.ސީ)

  ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ހިންގުމާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް މަޝްވަރާ ދިނުމެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭ ޓް ސަރވިސަސް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް muznee@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ނަޡީރު ލީގަލް ކައުންސަލް/ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް hussain.nazeer@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސައިމަން އާދަމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އައިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓް ahmed.saimon@cmda.gov.mv

މުވައްޒަފުން

ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭ ޓް ސަރވިސަސް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް muznee@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ނަޡީރު ލީގަލް ކައުންސަލް/ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް hussain.nazeer@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސައިމަން އާދަމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އައިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓް ahmed.saimon@cmda.gov.mv
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ސިއާއު ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް ibrahim.siaau@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ismail@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢަޒްމާ ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް azma@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް aisha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަހްރާން މެނޭޖަރ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް mahran@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙަންމަދު ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް sara@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުސްލިޙް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖަރ، މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް muslih@cmda.gov.mv
އަސްޢަދު އަޙްމަދު ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖަރ، މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް asad.ahmed@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަރުޝަދު ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ahmed.arushadh@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނަޖާތު މޫސާ ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖަރ، ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް aishath.najaath@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ވަސާމަތް ޢަބްދުލްޙަކީމް އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ، އެޗް.އާރު އެނެްޑް އޯޑީ، ކޮޕަރޭޓް ސަރވިސަސް wasamath.hakeem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުލްކަރީމް އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ފައިނޭންސް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް fathmath@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނަޖުދާ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް ކައުންސަލް/ ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް fathimath.najudha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އާސިފާ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް aishath.asifa@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޖްވަދު އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ajwadz@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައުޝަން އިބްރާހީމް ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓް mohamed.jaushan@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިއުނީ ސަޢީދު ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް shiuny@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ދިޔާނާ މުޙައްމަދު ސަޕޯޓް ސްޓާފް، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް dhiyana.mohamed@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އަބޫބަކުރު ސަޕޯޓް ސްޓާފް، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް mariyam.aboobakuru@cmda.gov.mv

ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް

ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭ ޓް ސަރވިސަސް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް muznee@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv

ސީއެމްޑީއޭ ޓީމް

ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ceo@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭ ޓް ސަރވިސަސް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް muznee@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ނަޡީރު ލީގަލް ކައުންސަލް/ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް hussain.nazeer@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސައިމަން އާދަމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އައިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓް ahmed.saimon@cmda.gov.mv
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ސިއާއު ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް ibrahim.siaau@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ismail@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢަޒްމާ ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް azma@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް aisha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަހްރާން މެނޭޖަރ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް mahran@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙަންމަދު ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް sara@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުސްލިޙް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖަރ، މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް muslih@cmda.gov.mv
އަސްޢަދު އަޙްމަދު ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖަރ، މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް asad.ahmed@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަރުޝަދު ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ahmed.arushadh@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނަޖާތު މޫސާ ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖަރ، ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް aishath.najaath@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ވަސާމަތް ޢަބްދުލްޙަކީމް އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ، އެޗް.އާރު އެނެްޑް އޯޑީ، ކޮޕަރޭޓް ސަރވިސަސް wasamath.hakeem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުލްކަރީމް އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ފައިނޭންސް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް fathmath@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނަޖުދާ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް ކައުންސަލް/ ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް fathimath.najudha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އާސިފާ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް aishath.asifa@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޖްވަދު އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ، އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް ajwadz@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖައުޝަން އިބްރާހީމް ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓް mohamed.jaushan@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިއުނީ ސަޢީދު ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް shiuny@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ދިޔާނާ މުޙައްމަދު ސަޕޯޓް ސްޓާފް، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް dhiyana.mohamed@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އަބޫބަކުރު ސަޕޯޓް ސްޓާފް، އެޑްމިން، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް mariyam.aboobakuru@cmda.gov.mv

ޝަކުވާބަލާ ކޮމިޓީ

ޝަކުވާބަލާ ކޮމިޓީއަކީ ޤާނޫނު ނަމްބަރ 18/2016 (ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކަށް ލާޒިމުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމުގައިވާ ޝަކުވާ ބަލާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކުރުމުގެ ހައްޤަށް އުނިކަމެއް އައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، މި އޮތޯރިޓީއާއި މެދު އުފެދޭ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ f.kamaludeen@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭ ޓް ސަރވިސަސް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް muznee@cmda.gov.mv

ވެލްފެއަރ ފަންޑް ކޮމިޓީ

ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ކޯޕަރޭ ޓް ސަރވިސަސް saleem@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް muznee@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް aisha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙަންމަދު ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް sara@cmda.gov.mv

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

ބިޑް އިވޭލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި، ޕްރޮކިއޮމަންޓްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މުޙަންމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ainth@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް މުޒްނީ މުޙަންމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް،އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް muznee@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަކަރިއްޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޕެންޝަން ސުޕަރވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް abdullah.zakariyya@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ismail@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢަޒްމާ ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް azma@cmda.gov.mv

މެނޭޖްމަންޓް ރިސްކް ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ އޮތޯރިޓީގެ ރިސްކްތަކާއި ކޮންޓްރޯލްސް ބެލެހެއްޓުމާއި ރިސްކް މިޓިގޭޝަން އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީއަށާއި ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އަށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ismail@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް aisha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙަންމަދު ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް sara@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަރުޝަދު ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ahmed.arushadh@cmda.gov.mv