އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒރުންނަށް ދޫކުރާ ލައިސެންސް

ދިވެހި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕާޓްނާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M1-15,16، އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން، މިދިލިމަގު، ކ.ހުޅުމާލެ

ވޯޓަރކްރެސް ކެޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މ. ޑީއެމްކޭ، 2 ނަންބަރު ފިހާރަ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗާނދަނީ މަގު

ފޯނު ނަންބަރު: 3339991, ފެކްސް:  4008181

އީމެއިލް: info@watercresscapital.com

މޯރޓީޒާ ކެޕިޓަލް ލިމިޓެޑް

މއ. އަބްހަރީގެ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ފޯނު ނަންބަރު: 3001771

އީމެއިލް: ir@mortezacapital.com

ފަސްޓް ނެޝެނަލް ފައިނޭންސް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލް 2 (2C)، އޯކިޑް މަގު

ފޯނު ނަންބަރު: 7777472

އީމެއިލް: info@firstnational.mv

މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ހ. އޯކިޑް، 9 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު

ފޯނު ނަންބަރު: 3316362

އީމެއިލް: info@mfmc.mv