މެނޭޖްމަންޓް ރިސްކް ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ އޮތޯރިޓީގެ ރިސްކްތަކާއި ކޮންޓްރޯލްސް ބެލެހެއްޓުމާއި ރިސްކް މިޓިގޭޝަން އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީއަށާއި ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އަށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ismail@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް aisha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙަންމަދު ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް sara@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަރުޝަދު ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ahmed.arushadh@cmda.gov.mv