މެނޭޖްމަންޓް ރިސްކް ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ އޮތޯރިޓީގެ ރިސްކްތަކާއި ކޮންޓްރޯލްސް ބެލެހެއްޓުމާއި ރިސްކް މިޓިގޭޝަން އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީއަށާއި ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އަށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.
ނަން ވަޒީފާ އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް ސީނިއަރ މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ismail@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ، ފައިނޭންސް، ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް aisha@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލާ ސާރާ މުޙަންމަދު މެނޭޖަރ، ޕެންޝަން ސުޕަވިޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް sara@cmda.gov.mv
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަރުޝަދު އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ahmed.arushadh@cmda.gov.mv