ޑީލަރުންނާއި ޑީލަރުން ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް (ބްރޯކަރުން) ލައިސަންސް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2022/R-15 16 ޖެނުއަރީ 2022 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ

އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް ސްކްރީންކުރުމުގެ ގަވާއިދު

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2013/R-55 21 ޖުލައި 2013 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ

ސެންޓްރަލް ޑިޕޮސިޓަރީއަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ހިންގުމާއިބެހޭ ގަވާއިދު

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2012/R-19 02 އޭޕްރީލު 2012 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ

ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ހިއްސާ، ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ބޭރުގައި ގަނެވިއްކުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2019/R-1049 25 އޯގަސްޓު 2019 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ

ސެކިއުރިޓީޒްއާއިބެހޭ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2014/R-383 05 ނޮވެމްބަރު 2014 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ގަވާއިދު 2007

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2011/R-6 25 ޖެނުއަރީ 2011 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު ކުންފުންޏަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއިބެހޭ ގަވާއިދު

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2012/R-18 02 އޭޕްރީލު 2012 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ

ސަރުކާރުގެ ސެކިއުރިޓީޒް ސެކަންޑަރީ މާކެޓުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2023/R-181 27 ނޮވެމްބަރު 2023 އަސްލު ބަލާލާ

-

(ކަސްޓޯޑިއަލް ޚިދުމަތްތައްދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ގަވާއިދު ) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2011/R-36 28 އޯގަސްޓު 2011 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ
ނަން ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
(ކަސްޓޯޑިއަލް ޚިދުމަތްތައްދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ގަވާއިދު ) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2021/R-68 12 މޭ 2021 އިޞްލާޙް ބަލާލާ

-

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2022/R-91 25 މޭ 2022 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ
ނަން ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
(އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަން އިޞްލާޚު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2022/R-113 30 ޖޫން 2022 އިޞްލާޚު ބަލާލާ

-

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލްގެ ގަވާއިދު

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2020/R-63 13 އޯގަސްޓު 2020 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ
ނަން ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
(ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަން އިޞްލާޚު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2023/R-126 22 ޖޫން 2023 އިޞްލާޚު ބަލާލާ

-

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2019/R-1050 27 އޯގަސްޓު 2019 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ
ނަން ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
(ސެ ކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު ) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2022/R-258 28 ޑިސެމްބަރު 2022 އިޞްލާޙު ބަލާލާ

-

(ސެކިއުރިޓިޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއޭބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2023/R-188 28 ޑިސެމްބަރު 2023 އިޞްލާޚު ބަލާލާ

-

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދު

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2013/R-50 07 ޖޫން 2013 އަސްލު ބަލާލާ

-

ނަން ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
(ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޚު ގެނައުން 2017/R-91 07 ޑިސެމްބަރު 2017 އިޞްލާޚު ބަލާލާ

-

(ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޚު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2020/R-112 19 ނޮވެމްބަރު 2020 އިޞްލާޚު ބަލާލާ

-

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2021/R-126 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ
ނަން ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
(ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2022/R-116 07 ޖުލައި 2022 އިޞްލާޚު ބަލާލާ

-

( ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2022/R-242 20 ޑިސެމްބަރު 2022 އިޞްލާޚު ބަލާލާ

-

(ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަން އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2023/R-189 28 ޑިސެމްބަރު 2023 އިޞްލާޚު ބަލާލާ

-

ޞުކޫކް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2013/R-53 21 ޖުލައި 2013 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ
ނަން ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
(ޞުކޫކް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2023/R-125 22 ޖޫން 2023 އިޞްލާޙު ބަލާލާ

-

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2013/R-54 21 ޖުލައި 2013 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ
2013/R-54 21 ފެބްރުއަރީ 2024 *ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް

-

ބަލާލާ
ނަން ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
(ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ) އަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުން 2014/R-04 27 ޖެނުއަރީ 2014 އިޞްލާޚު ބަލާލާ

-

(ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2022/R-254 26 ޑިސެމްބަރު 2022 އިޞްލާޙު ބަލާލާ

-

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2016/R-57 07 އޯގަސްޓު 2016 Original ބަލާލާ ބަލާލާ
ނަން ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
(އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހާ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަން އިޞްލާޚު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2021/R-90 06 ޖުލައި 2021 އިޞްލާޙު ބަލާލާ

-

(އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2022/R-246 21 ޑިސެމްބަރު 2022 އިޞްލާޙު ބަލާލާ

-

(އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 2023/R-94 10 އޭޕްރީލު 2023 އިޞްލާޙު ބަލާލާ

-

ސެކިިއުރިޓީޒް (ގެއްލުމަށް ބަދަލުދިނުމުގެ ފަންޑާބެހޭ) ގަވާއިދު 2010

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2011/R-37 28 އޯގަސްޓު 2011 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ

ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އޭޖެންސީތަކާބެހޭ ގަވާއިދު

ރެފަރުންސް ނަންބަރ ޝާޢިއު ކުރި ތާރީޚް ތަފްޞީލް ދިވެހި އިނގިރޭސި
2011/R-44 03 އޮކްޓޯބަރު 2011 އަސްލު ބަލާލާ ބަލާލާ