އައު
18 ޖުލައި 2024 ދުވަސް ހަމަވާން 12 ދުވަސް

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ޚިދުމަތްދޭން ފަރާތެެއް ހޯދުމަށް

27 ޖޫން 2024

ޑީލާޒް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ލައިސަންސް ދޫކުރުން

13 ޖޫން 2024

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް (ޖުލައި އިން ސެޕްޓެންބަރ 2024)

11 ޖޫން 2024

ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ދެވޭ ސެކިއުރިޓިޒް/އިންވެސްޓްމަންޓް ޚިދުމަތްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރުން

20 މޭ 2024 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް (4-6 ޖޫން 2024)

15 މޭ 2024

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ/ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް

24 އޭޕްރީލު 2024 ދުވަސް ހަމަވެފައި

މި އޮތޯރިޓީއަށް 4 ލެޕްޓޮޕް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

18 އޭޕްރީލު 2024 ދުވަސް ހަމަވެފައި

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

18 އޭޕްރީލު 2024 ދުވަސް ހަމަވެފައި

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

18 އޭޕްރީލު 2024 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ/ ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް