04 އޮކްޓޯބަރު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

އަންދާސީ ހިސާބު: އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭން ފަރާތެއްހޯދުމަށް

15 އޯގަސްޓު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - ސެޕްޓެންބަރު 2023

09 އޯގަސްޓު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ

09 އޯގަސްޓު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ

30 ޖުލައި 2023

ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް: ޓީއޯއާރް އާއި ގުޅުންހުރި ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބުތައް

24 ޖުލައި 2023

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒރުންނަށް ދޫކުރާ ލައިސެންސް

17 ޖުލައި 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

05 ޖުލައި 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލަށް އިންޑަސްޓްރީ ތަޖުރިބާކާރެއްގެ ގޮތުގައި މެންބަރަކު އައްޔަންކުރުން

22 ޖޫން 2023

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - އޯގަސްޓް

22 މޭ 2023

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް ދޫކުރުން – އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝަރާޙަތު