27 އޭޕްރީލު 2022

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައީޒޭޝަން ޕލކ ގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު 2021 ޝާއިޢިކުރުމުގެ ސުންގަޑި

25 އޭޕްރީލު 2022

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ޢާންމުކޮށް ދަޢުވަތުދީ ހުޅުވާލައިގެން ފަަންޑު ހޯދުމާ ގުޅޭ

14 އޭޕްރީލު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ކޮންޓްރެކްޓް ސްޓާފް

14 އޭޕްރީލު 2022 (IUL)179-3.3/1/2022/16 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު, އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ/ އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް

24 މާރިޗު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ/ މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

17 މާރިޗު 2022

ބޭނުންކޮށްފައިހުރި މުދާތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

ބަދަލުގެނެވިފައި
16 މާރިޗު 2022 (IUL)179/1/2022/13

ގޮތްނޭގޭ ސްކީމްތަކާއި ފަންޑުތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ކުރުން ސަމާލުވުން

28 ފެބްރުއަރީ 2022 (IUL)179-5/1/2022/11

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓްރީކުރުން - ފަސްޓް ނޭޝަނަލް މަނީ މާރކެޓް އެންޑް ސޭވިންގްސް ފަންޑް ޕވޓ ލޓޑ

08 ފެބްރުއަރީ 2022

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް 2022

18 ޖެނުއަރީ 2022

ކޮމްޕެނީސް ސެކްރެޓަރީސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް 2022