24 މާރިޗު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ/ މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

17 މާރިޗު 2022

ބޭނުންކޮށްފައިހުރި މުދާތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

ބަދަލުގެނެވިފައި
16 މާރިޗު 2022 (IUL)179/1/2022/13

ގޮތްނޭގޭ ސްކީމްތަކާއި ފަންޑުތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ކުރުން ސަމާލުވުން

28 ފެބްރުއަރީ 2022 (IUL)179-5/1/2022/11

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓްރީކުރުން - ފަސްޓް ނޭޝަނަލް މަނީ މާރކެޓް އެންޑް ސޭވިންގްސް ފަންޑް ޕވޓ ލޓޑ

08 ފެބްރުއަރީ 2022

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް 2022

18 ޖެނުއަރީ 2022

ކޮމްޕެނީސް ސެކްރެޓަރީސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް 2022

09 ޑިސެމްބަރު 2021

ސިސްކޯ މެރާކީ ވައިފައި އެކްސެސް ޕޮއިންޓް އެއް ހޯދުމާގުޅޭ

02 ޑިސެމްބަރު 2021

އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

23 ނޮވެމްބަރު 2021

އޮތޯރިޓީގެ ލިޔުންތައް އާކައިވްކުރާނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ހޯދުމާގުޅޭ

29 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކުމާއި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން