20 ނޮވެމްބަރު 2022

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ކުންފުނި ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

13 ނޮވެމްބަރު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ/ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް

10 ނޮވެމްބަރު 2022

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމާބެހޭ

07 ނޮވެމްބަރު 2022

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމާބެހޭ

02 ނޮވެމްބަރު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް: 21-23 ނޮވެންބަރު 2022

01 ނޮވެމްބަރު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

20 އޮކްޓޯބަރު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް (ކޮންމެ މަހަކު 2 ފަހަރު) ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

15 އޮކްޓޯބަރު 2022

ކެޕިޓަލް މަރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ހިނގަމުންދާ އިމާރާތް ބަދަލުވުން

09 އޮކްޓޯބަރު 2022

ޮނީލަންކިޔާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް

06 އޮކްޓޯބަރު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ބޭނުންކޮށްފައިހުރި މުދާތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން