18 މޭ 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ކޮންޓްރެކްޓް ސްޓާފް

16 މޭ 2022 (IUL)179-5/1/2022/22

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

10 މޭ 2022

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ސުންގަނޑީގައި ރިޕޯޓުތައް ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވުން

10 މޭ 2022

ސެންޗޫރިއަން ޕލކ ގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު މުއްދަތަށް ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވުން

10 މޭ 2022 (IUL)179/1/2022/19

ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކަސްޓޯޑިއަލް ސާރވިސަސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް

27 އޭޕްރީލު 2022

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައީޒޭޝަން ޕލކ ގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު 2021 ޝާއިޢިކުރުމުގެ ސުންގަޑި

25 އޭޕްރީލު 2022

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ޢާންމުކޮށް ދަޢުވަތުދީ ހުޅުވާލައިގެން ފަަންޑު ހޯދުމާ ގުޅޭ

14 އޭޕްރީލު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ކޮންޓްރެކްޓް ސްޓާފް

14 އޭޕްރީލު 2022 (IUL)179-3.3/1/2022/16 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު, އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ/ އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް

24 މާރިޗު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ/ މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް