ތަންފީޛުކުރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުން ކުރިއަށްގެންދާގޮތް

ޤާނޫނާއި ގަވައިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް އެޕީލް ޕްރޮސީޖަރގެ ދަށުންނެވެ.
ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް އެޕީލް ޕްރޮސީޖަރގެ ބޭނުމަކީ:
  • ޤަނޫނާއި ގަވައިދުތައް ތަންފީޛުކުރަމުންދާކަން ޔަޤީންކުރުން
  • ތަންފީޛީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުން
  • ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޤާނޫނާއި ގަވައިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ބާރުއެޅުން
  •  ތަންފީޛީ ފިޔަވަޅުތަކާއި އަދި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު އޮންނަގޮތް މާކެޓް ގެ ބައިވެރިންނަށް އަންގައިދިނުން

ތަންފީޛީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭ ގޮތް

އިންޒާރު 

އިންސްޕެކްޝަން ނުވަތަ އިންވެސްޓިގޭޝަނަށްފަހު ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ ފަރާތުން އެކަމެއް ރަގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ ކަންހިނގާފައިވާ ސަބަބާއި އަދި ނުރަގަޅުކޮށް ހިނގާފައިވަނީ ކޮންކަމެއްކަން ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އެފަދަ ކަންކަން އިސްލާޙުކުރުމަށް އިންޒާރުގެ ލިއުމެއް ނެރެވިދާނެއެވެ.

އިދާރީ ޖޫރިމަނާ

- މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް އާބެހޭ ޤާނޫނު ނުވަތަ އޭގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވައިދަކާ ތަޢާރުޟުވާ ކަމެއް ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ގަވައިދަކާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވާނަމަ އިދާރީގޮތުން ކުރެވޭ ޖުރިމަނާއެއް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ލައިސެންސް ހިފެހެއްޓުން 

ޤާނޫނަށް ނުވަތަ ގަވައިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ވިދިވިދިގެން ޚިލާފުވެފައިވާނަމަ އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލައިސެންސް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް އާބެހޭ ޤާނޫނު ގެ ދަށުން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ލިސްޓިންގ ހިފެހެއްޓުން / ޑީލިސްޓްކުރުން 

ސެކިއިރިޓީސް ދޫކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކުން، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާ އާބެހޭ ގަވައިދު ނުވަތަ ލިސްޓިންގ ރޫލްސް އާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ އެކުންފުންޏެއްގެ ލިސްޓިންގ ހިފެހެއްޓުމަށް، ނުވަތަ އެކުންފުނި ޑީލިސްޓް ކުރުމަށް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއަށް އެމް.އެސް.އީ އަށް އިރުޝާދު ދެވިދާނެއެވެ.

ކޯޓް މަރުޙަލާ 

މާލީ ސެކިއުރިޓީޒް އާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކޮށްފައިވާނަމަ، އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެއަމަލެއްގެ ސަބަބުން ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާނަމަ، ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގޮތުން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ނޯޓް: އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު އަޅާ ތަންފީޛީ ފިޔަވަޅެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، ފިޔަވަޅު އަޅާތާ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ އެންފޯސްމަންޓް އެކްޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތު އޮތޯރިޓީން ނެރޭ ޕްރެސް ރިލީޒްތައް މެދުވެރިކޮށް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.