އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީ

އޮޑިޓް އެންޑް ރިސްކް ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންއާއި، އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް އަދި ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓްގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމާއި މިކަންކަން ހަރުދަނާކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ ލަފާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ދިނުމެވެ
ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން:
  • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖް (ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން – މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެމްބަރު)
  • އަލްފާޟިލާ ޢައިޝަތް ނާދިޔާ (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލކުރައްވާ މެމްބަރު)
  • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހަލީމް ޢަބްދުﷲ (ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެމްބަރު)

ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ

ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގ، މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި ރެގިއުލޭޓަރީ ފަންކްޝަންތަކުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ބެލުމާއި މިކަންކަން ހަރުދަނާކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ ލަފާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ދިނުމެވެ.
ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން:
  • އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ވިސާމް - (ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕަސަން، ރެޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް)
  • އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފްނީޒް (ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެމްބަރު)
  • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހަލީމް ޢަބްދުﷲ (ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެމްބަރު)