ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް ދޫކުރާ ލައިސެންސް

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ފޯނު ނަންބަރު: 3307878, ފެކްސް:  3305034

އީމެއިލް: info@stockexchange.mv

ސެންޓްރަލް ޑިޕޮޒިޓަރީއަށް ދޫކުރާ ލައިސެންސް

މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮޒިޓަރީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހ. ގަދަމޫ ބިލްޑިންގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ފޯނު ނަންބަރު: 3306868, ފެކްސް:  3305034

އީމެއިލް: info@depository.mv

ޑީލަރުންނަށް ދޫކުރާ ލައިސެންސް

ސްޓޮކް ބްރޯކަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަނާމް ބިލްޑިންގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ފޯނު ނަންބަރު: 3334451, ފެކްސް: 3344806

އީމެއިލް: admin@stockbrokers.mv

ފަސްޓް ނެޝެނަލް ފައިނޭންސް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލް 2 (2C)، އޯކިޑް މަގު

ފޯނު ނަންބަރު: 7777472

އީމެއިލް: info@firstnational.mv

މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އޯޝަންފްރަންޓް ރެސިޑެންސް، ފިތުރޯނު މަގު، ކ. ހުޅުމާލެ

ފޯނު ނަންބަރު: 7978436

އީމެއިލް: faris@fcllp.net

ކަސްޓޯޑިއަންއަށް ދޫކުރާ ލައިސެންސް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ހ. ބީއެމްއެލް މެއިން ބްރާންޗް، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ފޯނު ނަންބަރު: 3300578, ފެކްސް:  3330180

އީމެއިލް: asma1013@bml.com.mv

ޑީލަރުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލައިސެންސް

އަލްފާޟިލް ރިފާތު ޖަލީލު (ފަސްޓް ނެޝެނަލް ފައިނޭންސް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

މ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލް 2 (2C)، އޯކިޑް މަގު

ފޯނު ނަންބަރު: 7782416

އީމެއިލް: rifaath.jaleel@firstnational.mv

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ފަސްޓް ނެޝެނަލް ފައިނޭންސް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަލީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް

މ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލް 2 (2C)، އޯކިޑް މަގު

ފޯނު ނަންބަރު: 7771868

އީމެއިލް: abdul.haleem@firstnational.mv

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ފަސްޓް ނެޝެނަލް ފައިނޭންސް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަޙުމަދު ޒައިޔާން (ސްޓޮކްބްރޯކާޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

ގ. މަނާމް ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ފޯނު ނަންބަރު: 7776576

އީމެއިލް: ahmedxaiyan@gmail.com

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ސްޓޮކްބްރޯކާޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު ( މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

އޯޝަންފްރަންޓް ރެސިޑެންސް، ފިތުރޯނު މަގު، ކ. ހުޅުމާލެ

ފޯނު ނަންބަރު: 7978436

އީމެއިލް: faris@fcllp.net

އަލްފާޟިލް މަދީޙު އަބޫބަކުރު

އޯޝަންފްރަންޓް ރެސިޑެންސް، ފިތުރޯނު މަގު، ކ. ހުޅުމާލެ

އީމެއިލް: madheeh@fcllp.net

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝަޛްފާ ޒަރީރު

އޯޝަންފްރަންޓް ރެސިޑެންސް، ފިތުރޯނު މަގު، ކ. ހުޅުމާލެ.

އީމެއިލް: shazfa@fcllp.net

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒރުންނަށް ދޫކުރާ ލައިސެންސް

ދިވެހި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕާޓްނާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M1-15,16، އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން، މިދިލިމަގު، ކ.ހުޅުމާލެ

ފޯނު ނަންބަރު: 7998585

އީމެއިލް: info@dip.mv

ވޯޓަރކްރެސް ކެޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ވޯޓަރކްރެސް ކެޕިޓަލް ޕްެރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ. މާފުނަ، ރަށްދެބައި ހިނގުން 20170، މާލެ

ފޯނު ނަންބަރު: 9994770

އީމެއިލް: info@watercresscapital.com

ފަސްޓް ނެޝެނަލް ފައިނޭންސް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލް 2 (2C)، އޯކިޑް މަގު

ފޯނު ނަންބަރު: 7777472

އީމެއިލް: info@firstnational.mv

މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ހ. އޯކިޑް، 9 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު

ފޯނު ނަންބަރު: 3316362

އީމެއިލް: info@mfmc.mv

މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އޯޝަންފްރަންޓް ރެސިޑެންސް، ފިތުރޯނު މަގު، ކ. ހުޅުމާލެ

ފޯނު ނަންބަރު: 7978436

އީމެއިލް: faris@fcllp.net

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒރުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލައިސެންސް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނައްވަރު (ދިވެހި އިންވެސްޓްމަންޓް ފާޓްނާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

ހ. ނަސީމީ، 3/6 ފަންގިފިލާ

ފޯނު ނަންބަރު: 7942254

އީމެއިލް: munawar169@gmail.com

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ދިވެހި އިންވެސްޓްމަންޓް ފާޓްނާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މިރާސް (ވޯޓަރކްރެސް ކެޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

މއ. މާފުނަ، ކ.މާލެ

ފޯނު ނަންބަރު: 9998098

އީމެއިލް: miras@watercresscapital.com

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ވޯޓަރކްރެސް ކެޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މުޙައްމަދު ޣާލީ މުރުތަޟާ

މއ. އަބްހަރީގެ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ފޯނު ނަންބަރު: 3001771

އީމެއިލް: ir@mortezacapital.com

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: މޮރްޓެޒާ ކެޕިޓަލް ލިމިޓެޑް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަލީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް

މ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލް 2 (2C)، އޯކިޑް މަގު

ފޯނު ނަންބަރު: 7771868

އީމެއިލް: abdul.haleem@firstnational.mv

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ފަސްޓް ނެޝެނަލް ފައިނޭންސް ކޯރޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އަލްފާޟިލް ޙަސަންމަނިކު (މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް)

މއ. ދެދުނބުރިގެ، ކ. މާލެ

ފޯނު ނަންބަރު: 7785657

އީމެއިލް: hassan.manik@mfmc.mv

ޢަބްދުލްމާޖިދު ތައުފީގު

ޗާންދަނީ ހުޅަގުގެ، ގއ. ކޮލަމާފުށި

ފޯނު ނަންބަރު: 7786266

އީމެއިލް: majid.thaufeeg@gmail.com

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ދިވެހި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕާޓްނަރސް ޕވޓ ލޓޑ

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާރިސް މުޙައްމަދު ( މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

އޯޝަންފްރަންޓް ރެސިޑެންސް، ފިތުރޯނު މަގު، ކ. ހުޅުމާލެ

ފޯނު ނަންބަރު: 7978436

އީމެއިލް: faris@fcllp.net

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޞަފާ އިބްރާހީމް

މ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލް 2 (2C)، އޯކިޑް މަގު

އީމެއިލް: shafa.ibrahim@firstnational.mv

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ފަސްޓް ނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އަލްހާން ޝާހީން

މ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލް 2 (2C)، އޯކިޑް މަގު

އީމެއިލް: aishath.alhaan@firstnational.mv

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ފަސްޓް ނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަހީރާ

މ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލް 2 (2C)، އޯކިޑް މަގު

އީމެއިލް: fathimath.shaheera@firstnational.mv

ތަމްސީލުކުރާ ކުންފުނި: ފަސްޓް ނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުންނަށް ދޫކުރާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން

ޙަސަން ކަލާމް

ގ. ގުޑްލައިފް / މާލެ

ފޯނު ނަންބަރު: 9100155

އީމެއިލް: hassan.kalaam@gmail.com

ޑރ. ޢާއިޝަތު މުނީޒާ

މ.ރޭޝަމް / މާލެ

ފޯނު ނަންބަރު: 7795559

އީމެއިލް: muneeza.aishath@gmail.com

އަލްއުސްތާޛު ޢަޒްމީނު ރަޝީދު

ޗަބޭލީވިލާ / ގދ. ރަތަފަންދޫ

ފޯނު ނަންބަރު: 7838967 / 9960600

އީމެއިލް: axmeen.rasheed@gmail.com

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްހާދީ ޙުސައިން

ޓިޔުލިޕް / ރ. ކިނޮޅަސް

ފޯނު ނަންބަރު: 7901121

އީމެއިލް: 7901121@gmail.com

އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝަރާޙަތު

H. Kelaamaa Villa

ފޯނު ނަންބަރު: +60146872427

އީމެއިލް: sharahath@gmail.com

ރަޖިސްޓްރީ ތާރީޚް: 2023-05-22

ރަޖިސްޓަރކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް

ފަސްޓް ނޭޝަނަލް މަނީ މާރކެޓް އެންޑް ސޭވިންގްސް ފަންޑް ޕވޓ ލޓޑ

މ. ފާމުދޭރިގެ، ލެވެލް 2 (2C)، އޯކިޑް މަގު

ފޯނު ނަންބަރު: 7777472

އީމެއިލް: info@firstnational.mv

ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރ: CMDA/2022/IF-3

ރަޖިސްޓްރީ ތާރީޚް: 2022-02-28

ފަންޑް މެނެޖަރ: ފަސްޓް ނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ ލޓޑ

ވޯޓަރކްރެސް ގްރޯތް ފަންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ވޯޓަރކްރެސް ކެޕިޓަލް ޕްެރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މއ. މާފުނަ، ރަށްދެބައި ހިނގުން 20170، މާލެ

ފޯނު ނަންބަރު: 9994770

އީމެއިލް: info@watercresscapital.com

ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރ: CMDA/2016/IF-1

ރަޖިސްޓްރީ ތާރީޚް: 2016-11-21

ފަންޑް މެނެޖަރ: ވޯޓަރކްރެސް ކެޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އިންކަމް ފަންޑް 1 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހ. އާގެ 12، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20094

ފޯނު ނަންބަރު: 3001771

އީމެއިލް: ir@mortezacapital.com

ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރ: CMDA/2019/IF-2

ރަޖިސްޓްރީ ތާރީޚް: 2019-11-24

ފަންޑް މެނެޖަރ: މޮރްޓެޒާ ކެޕިޓަލް ލިމިޓެޑް