13 މާރިޗު 2012

ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

29 ފެބްރުއަރީ 2012

ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަދި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ

20 ފެބްރުއަރީ 2012

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރުމުގައި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އުޞޫލުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށް އެދިފައިވޭ

14 ފެބްރުއަރީ 2012

ނޭގެވޭ ކަންތައްތައް ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުގެ ނިޒާމް އަދި ވަކިވަކި ބޯޑު މެންބަރުންނާއި ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ހާމަކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން ކަނޑައަޅައިފި

07 ފެބްރުއަރީ 2012

ޕްރިންސިޕަލް އެޑްވައިޒަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިމްތިހާނާބެހޭ

01 ފެބްރުއަރީ 2012

2011 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ކުއަރޓަރގެ ރިޕޯޓް ޝާއިއުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން އިތުރުކޮށްދީފި

11 ޖެނުއަރީ 2012

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

11 ޖެނުއަރީ 2012

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

02 ޖެނުއަރީ 2012

ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަށް އެދޭ ކުންފުނިތަކުން ޝަރީޢާ ސްކްރީންކުރުމާ ގުޅޭ