23 މޭ 2012

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ސްކޫލް ކޮމްޕެޓިޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

21 އޭޕްރީލު 2012

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ މަޒުމޫން މުބާރާތް 2012

12 އޭޕްރީލު 2012

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ އެޑިއުކޭޝަން އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް (INCEIF) އާއެކު މެމޮރަންޓަމް އޮފް އަންޓަސްޓޭޑިންގއެއްގައި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ ސޮއިކޮށްފި

28 މާރިޗު 2012

ޕްރިންސިޕަލް އެޑްވައިޒަރުން ސީ.އެމް.ޑީ.އޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

13 މާރިޗު 2012

ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

29 ފެބްރުއަރީ 2012

ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަދި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ

20 ފެބްރުއަރީ 2012

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރުމުގައި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް އުޞޫލުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށް އެދިފައިވޭ

14 ފެބްރުއަރީ 2012

ނޭގެވޭ ކަންތައްތައް ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުގެ ނިޒާމް އަދި ވަކިވަކި ބޯޑު މެންބަރުންނާއި ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ހާމަކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން ކަނޑައަޅައިފި

07 ފެބްރުއަރީ 2012

ޕްރިންސިޕަލް އެޑްވައިޒަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިމްތިހާނާބެހޭ

01 ފެބްރުއަރީ 2012

2011 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ކުއަރޓަރގެ ރިޕޯޓް ޝާއިއުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ބައެއް ކުންފުނިތަކަށް ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއިން އިތުރުކޮށްދީފި