02 އޭޕްރީލު 2019

ދަ ސީޖީ އެފަރޓްސް އެވޯޑް 2020 އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

18 ފެބްރުއަރީ 2019

ވާރކްޝޮޕް އޮން ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ފޯރ ބޯޑް ޑައިރެކްޓަރސް މިއަދު ފަށައިފި

04 ނޮވެމްބަރު 2018

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ: މިއަހަރު 3 ވަނަ ކުއަރޓަރުގެ ރިޕޯޓް ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާތީ ޖޫރިމަނާކުރުމާބެހޭ

31 އޮކްޓޯބަރު 2018

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ޕލކ. އިން ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ރިޕޯޓާބެހޭ

01 އޮކްޓޯބަރު 2018

ވޯލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް 2018 ގެ ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގައި ފެށުން

06 އޯގަސްޓު 2018

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއާއި ވިމެން އޮން ބޯޑްސް ގުޅިގެން ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

18 ޖުލައި 2018

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކުރެއްވުން

16 ޖުލައި 2018

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭއާއި ވިމެން އޮން ބޯޑްސް ގުޅިގެން ޑިރެކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

24 މޭ 2018

އިސްވެޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް އަދި އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް ލައިސަންސް ދިނުމާބެހޭ

13 މޭ 2018

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސ\ިޓީ އާދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގަި ސޮއިކޮށްފި