31 ޑިސެމްބަރު 2023

އާރިޔާ ސެކިއުރިޓީޒް ޕވޓ ލޓޑ ގެ ޑީލަރުކަމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން

21 ޑިސެމްބަރު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

އޮތޯރިޓީއަށް ފަޔަރވޯލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

04 ޑިސެމްބަރު 2023

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-1050 ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން

04 ޑިސެމްބަރު 2023

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-126 ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން

04 ޑިސެމްބަރު 2023

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

04 ޑިސެމްބަރު 2023

ސެކިއުރިޓިޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

16 ނޮވެމްބަރު 2023

އަހުމަދު ނާސިރުއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތްތައް ތަމްސީލްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން

06 ނޮވެމްބަރު 2023

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - ނޮވެންބަރު 2023

02 ނޮވެމްބަރު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

15 އޮކްޓޯބަރު 2023

ސެކަންޑަރީ މާކެޓްގައި ސަރުކާރުގެ ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން