09 ޖެނުއަރީ 2023

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް ދޫކުރުން - އަލްއުސްތާޛު އަޒުމީނު ރަޝީދު

04 ޖެނުއަރީ 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - ޖެނުވަރީ 2023

20 ޑިސެމްބަރު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރަކު ހޯދުމާގުޅޭ

13 ޑިސެމްބަރު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ

20 ނޮވެމްބަރު 2022

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ކުންފުނި ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

13 ނޮވެމްބަރު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ/ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް

10 ނޮވެމްބަރު 2022

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމާބެހޭ

07 ނޮވެމްބަރު 2022

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމާބެހޭ

02 ނޮވެމްބަރު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް: 21-23 ނޮވެންބަރު 2022

20 އޮކްޓޯބަރު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް (ކޮންމެ މަހަކު 2 ފަހަރު) ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް