16 ނޮވެމްބަރު 2023

އަހުމަދު ނާސިރުއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީޒް ގަނެވިއްކައިދިނުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތްތައް ތަމްސީލްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުން

06 ނޮވެމްބަރު 2023

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - ނޮވެންބަރު 2023

02 ނޮވެމްބަރު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

15 އޮކްޓޯބަރު 2023

ސެކަންޑަރީ މާކެޓްގައި ސަރުކާރުގެ ޑެޓް ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން

15 އޮކްޓޯބަރު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ

09 އޮކްޓޯބަރު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - އޮކްޓޫބަރު 2023

04 އޮކްޓޯބަރު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

އަންދާސީ ހިސާބު: އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭން ފަރާތެއްހޯދުމަށް

15 އޯގަސްޓު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - ސެޕްޓެންބަރު 2023

09 އޯގަސްޓު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ

09 އޯގަސްޓު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ