30 ޖުލައި 2023

ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް: ޓީއޯއާރް އާއި ގުޅުންހުރި ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބުތައް

24 ޖުލައި 2023

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒރުންނަށް ދޫކުރާ ލައިސެންސް

17 ޖުލައި 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

05 ޖުލައި 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލަށް އިންޑަސްޓްރީ ތަޖުރިބާކާރެއްގެ ގޮތުގައި މެންބަރަކު އައްޔަންކުރުން

22 ޖޫން 2023

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - އޯގަސްޓް

10 އޭޕްރީލު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް ކައުންސިލް / ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓް

06 އޭޕްރީލު 2023

އިންވެސްޓުކުރުމަށް ޢާންމުކޮށް ދަޢުވަތުދީ ހުޅުވާލައިގެން ފަންޑު ހޯދުމާއި ފަންޑު މެނޭޖްމަންޓް ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭ

04 އޭޕްރީލު 2023

ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ރިޕޯޓިންގް އާ ގުޅޭ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާން ބާތިލުކުރުން.

30 މާރިޗު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމާބެހޭ

30 މާރިޗު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ރިޕޯޓިންގް އާ ގުޅޭ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް