15 ފެބްރުއަރީ 2023

ގޮތްނޭގޭ އިންވެސްޓްމަންޓު ސްކީމްތަކާއި ފަންޑުތަކަށް ސަމާލުވުން

13 ފެބްރުއަރީ 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

މި އޮތޯރިޓީއަށް 4 ލެޕްޓޮޕް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

10 ޖެނުއަރީ 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ (އެޗް.އާރ އެންޑް އޯ.ޑީ)

09 ޖެނުއަރީ 2023

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރ ލައިސަންސް ދޫކުރުން - އަލްއުސްތާޛު އަޒުމީނު ރަޝީދު

04 ޖެނުއަރީ 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް - ޖެނުވަރީ 2023

20 ޑިސެމްބަރު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރަކު ހޯދުމާގުޅޭ

13 ޑިސެމްބަރު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ

20 ނޮވެމްބަރު 2022

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ކުންފުނި ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

13 ނޮވެމްބަރު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ/ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް

10 ނޮވެމްބަރު 2022

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމާބެހޭ