11 އޯގަސްޓު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ޑައިރެކްޓަރސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް - އޯގަސްޓް 2022

08 އޯގަސްޓު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

3 ލެޕްޓޮޕް ގަތުމަށް

01 އޯގަސްޓު 2022

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް

16 ޖޫން 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ލީގަލް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުން

23 މޭ 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ކޮންޓްރެކްޓް ސްޓާފް

10 މޭ 2022 (IUL)179/1/2022/19

ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކަސްޓޯޑިއަލް ސާރވިސަސް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް

27 އޭޕްރީލު 2022

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައީޒޭޝަން ޕލކ ގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އަހަރީ ރިޕޯޓު 2021 ޝާއިޢިކުރުމުގެ ސުންގަޑި

25 އޭޕްރީލު 2022

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ޢާންމުކޮށް ދަޢުވަތުދީ ހުޅުވާލައިގެން ފަަންޑު ހޯދުމާ ގުޅޭ

14 އޭޕްރީލު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ކޮންޓްރެކްޓް ސްޓާފް

14 އޭޕްރީލު 2022 (IUL)179-3.3/1/2022/16 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު, އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ/ އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް