15 އޮކްޓޯބަރު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ

09 އޯގަސްޓު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ

09 އޯގަސްޓު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސީނިއަރ އޮފިސަރ

10 އޭޕްރީލު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް ކައުންސިލް / ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓް

20 މާރިޗު 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް

10 ޖެނުއަރީ 2023 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ (އެޗް.އާރ އެންޑް އޯ.ޑީ)

20 ޑިސެމްބަރު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރަކު ހޯދުމާގުޅޭ

13 ޑިސެމްބަރު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ

13 ނޮވެމްބަރު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ/ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް

11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ދުވަސް ހަމަވެފައި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ