07 ޖުލައި 2022

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

07 ޖުލައި 2022

ސެކިއުރިޓީޒް ހުށަހެޅުމާއި ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

25 މޭ 2022

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާބެހޭ ޤަވާއިދު

16 ޖެނުއަރީ 2022

ޑީލިންގ ކުންފުނި (ޑިލާޒް) އަދި ޑީލާޒް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް (ބްރޯކާޒް) ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޤަވާއިދު

26 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ސެކިއުރިޓީޒް ހުށަހެޅުމާއި ވިއްކުމާބެހޭ ގަވާއިދު

06 ޖުލައި 2021

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާއިދު - 1 ވަނަ އިޞްލާހް

12 މޭ 2021

ކަސްޓޯޑިއަލް ޚިދުމަތްތައްދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ޤަވާއިދު - ފުރަތަމް އިޞްލާހް

13 އޯގަސްޓު 2020

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދު

19 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

މިނިމަމް ކްރައިޓީރިއާ ފޯރ ޕީރިއޮޑިކް ރިޕޯޓިންގ ފޯރ ލިސްޓެޑް ކޮމްޕެނީސް

27 އޯގަސްޓު 2019

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު