28 ޑިސެމްބަރު 2023

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއދު - އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

28 ޑިސެމްބަރު 2023

ސެކިއުރިޓީޒުދޫކުރާ ފަރާތްތަކު ގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހި ގަވާއަދު - އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

04 ޑިސެމްބަރު 2023

ސަރުކާރުގެ ސެކިއުރިޓީޒް ސެކަންޑަރީ މާކެޓުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

22 ޖޫން 2023

ސުކޫކް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިސްލާހް ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

22 ޖޫން 2023

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލު ގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިސްލާހް ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

10 އޭޕްރީލު 2023

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު ( އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)

28 ފެބްރުއަރީ 2023

ޞުކޫކު މުޝާރަކާ މުތަނާޤިޞާ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުތައް

28 ޑިސެމްބަރު 2022

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

26 ޑިސެމްބަރު 2022

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

26 ޑިސެމްބަރު 2022

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)