27 އޯގަސްޓު 2019

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު

27 އޯގަސްޓު 2019

ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާއާބެހޭ ގަވާއިދު (އަންއޮފިޝަލް ޓްރާންސްލޭޝަން)

25 އޯގަސްޓު 2019

ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ހިއްސާ، ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ބޭރުގައި ގަނެވިއްކުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު 

07 އޯގަސްޓު 2016

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

05 ނޮވެމްބަރު 2014

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދު

05 އޭޕްރީލު 2014

މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު

27 ޖެނުއަރީ 2014

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު – 1 ވަނަ އިސްލާޙު

21 ޖުލައި 2013

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

21 ޖުލައި 2013

އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް ސްކްރީންކުރުމުގެ ޤަވާއިދު

21 ޖުލައި 2013

ސުކޫކް ދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު