30 އޯގަސްޓު 2012

ޕްރޮސީޖަރސް ފޯރ ޕޭމަންޓް އެންޑް ސެޓްލްމަންޓް އޮފް ސެކިއުރިޓީސް އޮފް ސެކިއުރިޓީސް ޓްރާންސެކްޝަންސް

30 ޖުލައި 2012

ކްލިއަރިންގ އެންޑް ސެޓްލްމަންޓް ޕޮލިސީ 

16 އޭޕްރީލު 2012

ޝަރީޢާގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ސެކިއުރިޓީޒްގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމަށާއި، ލިޔެކިޔުންތައްޔާރު ކުރުމަށާއި ގަނެވިއްކުމުގެބޭނުމަށްޓަކައި ސީ .އެމް.ޑީ.އޭ އިން ބަލައިގަންނަ ޝަރީޢާގެ އަސާސްތަކާއި މިންގަނޑުތައް

02 އޭޕްރީލު 2012

ސެންޓްރަލް ޑިޕޮސިޓަރީއަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

02 އޭޕްރީލު 2012

ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ކުންފުންޏަށް ލައިސަންސް ދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

28 އޯގަސްޓު 2011

ސެކިއުރިޓީޒް (ގެއްލުމަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ފަންޑާބެހޭ) ޤަވާއިދު 2010

28 އޯގަސްޓު 2011

ކަސްޓޯޑިއަލް ޚިދުމަތްތައްދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ޤަވާއިދު 

15 ޖޫން 2011

ސެކިއުރިޓީޒްގެ މާނައިގައި "ޝަރީޢާ ހުއްދާކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް ނުވަތަ އިސްލާމިކް ސެކިއުރިޓީޒް" ހިމެނުން

20 ޖޫން 2010

ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އޭޖަންސީތަކާބެހޭ ޤަވާއިދު

28 އޯގަސްޓު 2008

ރޫލްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީ